لیست قیمت تشک رویال همراه با تخفیف جشنواره زمستانی سال 1398

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز یکنفره 90*200 980,000  890,000  90,000 
2 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز یکنفره 120*200 1,490,000  1,390,000  100,000 
3 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره140*200 1,560,000  1,460,000  100,000 
4 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره 160*200 1,630,000  1,630,000  ---
5 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره 180*200 1,960,000  1,800,000  160,000 
6 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز یکنفره 90*200 860,000  780,000  80,000 
7 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز یکنفره 120*200 1,280,000  1,180,000  100,000 
8 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 140*200 1,380,000  1,280,000  100,000 
9 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 160*200 1,470,000  1,360,000  110,000 
10 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 180*200 1,720,000  1,600,000  120,000 
11 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز یکنفره 90*200 970,000  900,000  70,000 
12 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز یکنفره 120*200 1,500,000  1,400,000  100,000 
13 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 140*200 1,600,000  1,480,000  120,000 
14 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 160*200 1,700,000  1,550,000  150,000 
15 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 180*200 1,940,000  1,800,000  140,000 
16 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز یکنفره 90*200 1,415,000  1,310,000  105,000 
17 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز یکنفره 120*200 2,200,000  2,050,000  150,000 
18 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 140*200 2,350,000  2,200,000  150,000 
19 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 160*200 2,500,000  2,300,000  200,000 
20 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 180*200 2,830,000  2,560,000  270,000 
21 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز یکنفره 90*200 1,110,000  1,000,000  110,000 
22 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز یکنفره 120*200 1,620,000  1,510,000  110,000 
23 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 140*200 1,770,000  1,650,000  120,000 
24 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 160*200 1,820,000  1,700,000  120,000 
25 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 180*200 2,200,000  2,050,000  150,000 
26 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز یکنفره 90*200 1,850,000  1,680,000  170,000 
27 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز یکنفره 120*200 2,850,000  2,650,000  200,000 
28 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 140*200 3,000,000  1,800,000  1,200,000 
29 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 160*200 3,160,000  2,950,000  210,000 
30 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 180*200 3,700,000  3,480,000  220,000 
31 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز یکنفره 90*200 1,550,000  1,440,000  110,000 
32 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز یکنفره 120*200 2,300,000  2,200,000  100,000 
33 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 140*200 2,500,000  2,310,000  190,000 
34 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 160*200 2,700,000  2,510,000  190,000 
35 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 180*200 3,100,000  2,880,000  220,000 
36 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز یکنفره 90*200 2,185,000  1,980,000  205,000 
37 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز یکنفره 120*200 3,330,000  3,100,000  230,000 
38 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 140*200 3,530,000  3,300,000  230,000 
39 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 160*200 3,730,000  3,500,000  230,000 
40 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 180*200 4,370,000  4,000,000  370,000 
41 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200 1,670,000  1,550,000  120,000 
42 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200 2,750,000  2,590,000  160,000 
43 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200 2,900,000  2,750,000  150,000 
44 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200 3,050,000  2,850,000  200,000 
45 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200 3,340,000  3,100,000  240,000 
46 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200 2,600,000  2,500,000  100,000 
47 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200 4,200,000  3,950,000  250,000 
48 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200 4,400,000  4,200,000  200,000 
49 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200 4,600,000  4,350,000  250,000 
50 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200 5,200,000  4,850,000  350,000 
51 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200 3,000,000  2,800,000  200,000 
52 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200 5,100,000  4,800,000  300,000 
53 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200 5,300,000  5,000,000  300,000 
54 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200 5,500,000  5,200,000  300,000 
55 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200 6,000,000  5,650,000  350,000 
56 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز یکنفره 90*200 3,910,000  3,700,000  210,000 
57 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز یکنفره 120*200 6,340,000  6,000,000  340,000 
58 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 140*200 6,590,000  6,200,000  390,000 
59 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 200*160 6,840,000  6,500,000  340,000 
60 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 180*200 7,820,000  7,500,000  320,000 
61 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز یکنفره 90*200 4,500,000  4,250,000  250,000 
62 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز یکنفره 120*200 7,300,000  7,000,000  300,000 
63 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 140*200 7,600,000  7,300,000  300,000 
64 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 160*200 7,900,000  7,600,000  300,000 
65 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 180*200 9,000,000  8,600,000  400,000