تشک دنلپ، از نوع طبی، مدل گلمور (Glamour)، در سایز یک نفره 100×200T DN GR 100


تشک طبی دنلپ مدل گلامور Glamour

تشک طبی دنلپ مدلGlamour یک تشک فنر متصل فومی است که جزء تشک های ساخته شده با تکنولوژی جدید شرکت دنلپ است این ساختار از تزریق فوم در فنرها تشکیل شده و با فنرهای هسته فومی می تواند مزیت هایی در تشک طبی فنری دنلپ ایجاد کند.