لیست قیمت تشک رویال همراه با تخفیف جشنواره زمستانی سال 1398

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز یکنفره 90*200 1,350,000  1,250,000  100,000 
2 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز یکنفره 120*200 2,100,000  2,000,000  100,000 
3 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره140*200 2,180,000  2,000,000  180,000 
4 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره 160*200 2,250,000  2,050,000  200,000 
5 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره 180*200 2,700,000  2,500,000  200,000 
6 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز یکنفره 90*200 1,100,000  1,000,000  100,000 
7 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز یکنفره 120*200 1,780,000  1,680,000  100,000 
8 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 140*200 1,880,000  1,780,000  100,000 
9 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 160*200 1,980,000  1,850,000  130,000 
10 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 180*200 2,200,000  2,000,000  200,000 
11 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز یکنفره 90*200 1,220,000  1,150,000  70,000 
12 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز یکنفره 120*200 2,020,000  1,850,000  170,000 
13 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 140*200 3,200,000  2,900,000  300,000 
14 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 160*200 3,400,000  3,150,000  250,000 
15 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 180*200 4,200,000  3,900,000  300,000 
16 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز یکنفره 90*200 2,100,000  2,000,000  100,000 
17 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز یکنفره 120*200 3,000,000  2,800,000  200,000 
18 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 140*200 3,200,000  3,000,000  200,000 
19 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 160*200 3,400,000  3,150,000  250,000 
20 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 180*200 4,200,000  3,900,000  300,000 
21 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز یکنفره 90*200 1,380,000  1,128,000  252,000 
22 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز یکنفره 120*200 2,250,000  2,100,000  150,000 
23 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 140*200 2,350,000  2,200,000  150,000 
24 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 160*200 2,400,000  2,200,000  200,000 
25 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 180*200 2,760,000  2,660,000  100,000 
26 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز یکنفره 90*200 2,425,000  2,200,000  225,000 
27 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز یکنفره 120*200 3,700,000  3,450,000  250,000 
28 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 140*200 3,900,000  3,700,000  200,000 
29 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 160*200 4,100,000  3,850,000  250,000 
30 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 180*200 4,850,000  4,550,000  300,000 
31 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز یکنفره 90*200 1,980,000  1,890,000  90,000 
32 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز یکنفره 120*200 3,100,000  2,850,000  250,000 
33 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 140*200 3,250,000  3,000,000  250,000 
34 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 160*200 3,400,000  3,250,000  150,000 
35 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 180*200 3,960,000  3,660,000  300,000 
36 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز یکنفره 90*200 2,650,000  2,500,000  150,000 
37 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز یکنفره 120*200 3,700,000  3,450,000  250,000 
38 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 140*200 4,000,000  3,650,000  350,000 
39 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 160*200 4,250,000  3,900,000  350,000 
40 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 180*200 5,300,000  4,950,000  350,000 
41 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200 ---
42 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200 ---
43 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200 ---
44 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200 ---
45 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200 ---
46 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200 ---
47 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200 ---
48 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200 ---
49 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200 ---
50 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200 ---
51 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200 ---
52 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200 ---
53 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200 ---
54 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200 ---
55 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200 ---
56 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز یکنفره 90*200 ---
57 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز یکنفره 120*200 ---
58 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 140*200 ---
59 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 200*160 ---
60 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 180*200 ---
61 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز یکنفره 90*200 ---
62 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز یکنفره 120*200 ---
63 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 140*200 ---
64 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 160*200 ---
65 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 180*200 ---